Privacystatement

  1. DBA is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking of schriftelijke toestemming van opdrachtgever/koper, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
  2. Dit betreft alle aan DBA verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.
  3. Tevens betreft dit alle door DBA aan opdrachtgever/koper verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
  4. DBA verwerkt eventueel verstrekte persoonsgegevens conform de wettelijke voorschriften, toepasselijke gedragscode(s) op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
  5. DBA neemt alle redelijke beveiligings- en voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van opdrachtgever/koper.
  6. DBA gebruikt de door opdrachtgever/koper verstrekte informatie, waaronder de persoonsgegevens, uitsluitend voor de verwezenlijking van de opdracht en het doen van aanbiedingen van DBA.