Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – GARAGE DE SMEDERIJ
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
1. Garage de Smederij
De smederij 8
7396 BC Terwolde
(KVK: 70052379)
2. Opdrachtgever/koper: rechtspersoon, of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan DBA opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten dan wel een koopovereenkomst met DBA sluit.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden welke DBA verricht ter uitvoering van de in de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht.
4. Consument: een opdrachtgever/koper zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan DBA beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door DBA vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
6. Algemene Voorwaarden: voorwaarden waaronder de werkzaamheden worden verricht, dan wel de goederen worden geleverd, door DBA (hierna genoemd AV).
7. Schriftelijk: op papier gesteld of elektronisch.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze AV zijn van toepassing op iedere overeenkomst (bestaande en toekomstige) tussen opdrachtgever/koper en DBA, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever/koper slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de DBA zijn aanvaard.
3. Aan de in artikel 2.2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eventuele later aangegane overeenkomsten.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever/koper wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DBA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever/koper en DBA zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij DBA in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever/koper nadrukkelijk anders heeft vermeld.
2. De door DBA gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte, zoals op de offerte vermelde, geldigheidsduur.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend-, reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen, offertes en andere prijsafspraken gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst van opdracht komt pas tot stand door middel van de schriftelijke uitdrukkelijke aanvaarding door DBA, in de vorm van een opdrachtbevestiging.
2. De door DBA toegezonden opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3. De overeenkomst voor de aankoop van een voertuig komt pas tot stand nadat de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst en deze overeenkomst door beide partijen is ondertekend.

Artikel 5. Duur en wijziging van de overeenkomst
1. Een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door DBA een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Opdrachtgever/koper en DBA kunnen samen besluiten de overeenkomst onder andere voorwaarden voort te zetten, na schriftelijke overeenstemming.
4. Indien de opdrachtgever/koper een consument betreft, en de wijziging nadelig is voor de opdrachtgever/koper, is deze bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Prijswijziging bij aankoop voertuig
1. DBA kan, nadat een vaste prijs is overeengekomen, deze prijs niet verhogen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, waaronder in ieder geval heeft te gelden een gewijzigde belasting of accijns.
2. Bij een niet- vast overeengekomen prijs kan DBA de prijs wijzigen op grond van wijziging in een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeurprijzen of valutakoersen. Een consument is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij het een wijziging in een heffing van de overheid betreft.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de DBA naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan DBA ter beschikking te stellen.
2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DBA verstrekte gegevens en bescheiden, ook als deze afkomstig zijn van derden.
4. Op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever worden de verstrekte bescheiden door DBA geretourneerd.
5. Opdrachtgever is verplicht DBA op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht nood-zakelijk of nuttig is.
6. Opdrachtgever dient DBA terstond te informeren als opdrachtgever:
a. voorziet niet in staat te zijn de overeengekomen vergoeding te betalen;
b. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;
c. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;
d. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen;
e. bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd;
f. in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8. Uitvoering van de opdracht
1. DBA adviseert opdrachtgever bij de aankoop of lease van een voertuig of bij het beheer van het wagenpark van opdrachtgever. DBA heeft slechts een adviserende rol bij de
totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en één of meer derden. DBA maakt geen
onderdeel uit van een eventuele overeenkomst welke als gevolg van deze advisering tussen de opdrachtgever en deze derde(n) tot stand komt.
2. DBA bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. DBA heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
4. DBA zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan nadat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
5. Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan de informatieplicht als omschreven in artikel 6 lid 1, is DBA bevoegd de ter uitvoering van deze overeenkomst te verrichten werkzaamheden op te schorten en eventuele hierdoor ontstane vertragingskosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9. Inhoud advies en beheer wagenpark
1. Het advies met betrekking tot de aankoop van een voertuig zal een beoordeling inhouden ten aanzien van de technische staat van het voertuig ten opzichte van de gehanteerde verkoopprijs.
2. Het advies met betrekking tot het leasen van een voertuig zal een beoordeling zijn ten aanzien van de technische staat van het voertuig ten opzichte van de gehanteerde leasevoorwaarden.
3. Het geven van voornoemd advies is een hulpmiddel om meer inzicht te verkrijgen in de algehele technische toestand van het voertuig en de geldende voorwaarden op een bepaald moment. Het advies van DBA betreft een visuele inspectie en de verslaglegging daarvan, tenzij anders door DBA aangegeven.
4. Indien opdrachtgever tot koop dan wel lease van het voertuig wenst over te gaan, zal DBA – voor zover dit vooraf is overeengekomen – met de wederpartij in onderhandeling treden over de verkoop- of leaseprijs en ten aanzien van andere (leverings)voorwaarden. Opdrachtgever machtigt DBA reeds nu daartoe. Het voeren van de onderhandelingen kan er nimmer toe leiden dat DBA partij wordt bij de tussen opdrachtgever en de wederpartij te sluiten overeenkomst.
5. Het door DBA afgegeven advies betreft uitdrukkelijk geen Algemene Periodieke Keuring (APK) en DBA garandeert niet dat het advies aan de voorwaarden van een APK voldoet.
6. DBA verstrekt het advies op basis van diens ervaring in de automotivebranche, maar garandeert nimmer dat het voertuig vrij is van (verborgen) gebreken, dan wel vrij is van (verborgen) gebreken die niet door DBA in het advies aan opdrachtgever naar voren zijn gebracht.
7. De opdrachtgever beslist naar aanleiding van het advies zelf of over wordt gegaan tot aankoop of lease van het voertuig. Aankoop of het leasen van het voertuig geschiedt
geheel voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.
8. De werkzaamheden van DBA met betrekking tot het beheer van het wagenpark van opdrachtnemer betreffen het zorgdragen voor de voertuigen van een organisatie op het gebied van brandstofadministratie, verzekeringen, aankoop en verkoop van de voertuigen, contracten, onderhoud en de inzet van de voertuigen.
9. Uit de overeenkomst vloeit ten aanzien van de opdracht slechts een inspanningsverbintenis voor DBA voort, welke DBA naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.
10. Dit artikel is eveneens van toepassing bij de aankoop, lease of beheer van schepen en agrarische machines.

Artikel 10. Verkoop van voertuigen
1. Het kapot of verloren gaan van het voertuig komt voor rekening en risico van DBA indien de auto nog niet is geleverd aan koper.
2. Het kapot of verloren gaan van het voertuig komt voor rekening en risico van koper indien de auto nog niet is geleverd aan DBA.
3. Koper is bevoegd tot annuleren totdat het voertuig is geleverd door DBA, danwel derden.
4. Koper is bij annulering verplicht tot het vergoeden van de door DBA geleden schade. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van het voertuig. De schade dient binnen tien dagen na annulering zijn betaald. Bij gebreke waarvan koper verplicht is de overeenkomst na te komen.
5. Koper kan ten aanzien van het voertuig slechts aanspraak maken op de wettelijke garantie en de eventuele garanties die door de fabrikant of importeur worden gegeven op het voertuig en ten tijde van de koop gelden.
6. Het geleverde voertuig blijft eigendom van DBA tot koper al hetgeen heeft betaald waartoe hij op grond van de overeenkomst verschuldigd is.
7. Koper is gedurende deze periode als houder van het voertuig verplicht tot het WA + casco verzekeren van het voertuig. Kosten vanwege beschadigingen en het verloren gaan van het voertuig, evenals het laten uitvoeren van onderhoud, komen voor rekening en risico van koper. Koper is als houder en berijder van het voertuig aansprakelijk.

Artikel 11. Geheimhouding & Privacy
1. DBA is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking of schriftelijke toestemming van opdrachtgever/koper, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
2. Dit betreft alle aan DBA verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.
3. Tevens betreft dit alle door DBA aan opdrachtgever/koper verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
4. DBA verwerkt eventueel verstrekte persoonsgegevens conform de wettelijke voorschriften, toepasselijke gedragscode(s) op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
5. DBA neemt alle redelijke beveiligings- en voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van opdrachtgever/koper.
6. DBA gebruikt de door opdrachtgever/koper verstrekte informatie, waaronder de persoonsgegevens, uitsluitend voor de verwezenlijking van de opdracht en het doen van aanbiedingen van DBA.

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en opzegging
1. DBA heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever/koper op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever/koper, zonder enige ingebrekestelling of opzegtermijn te hanteren en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen, een en ander onverminderd de overige rechten van DBA, indien:
a. opdrachtgever/koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens DBA;
b. DBA na het sluiten van de overeenkomst omstandig-heden ter kennis komen die DBA goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever/koper niet aan zijn verplichting-en zal voldoen;
c. opdrachtgever/koper in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever/koper of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
d. opdrachtgever/koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.
e. het bedrijf van opdrachtgever/koper wordt stilgelegd of geliquideerd;
f. beslag op goederen van opdrachtgever/koper wordt gelegd, of als opdrachtgever/koper onder bewind of curatele wordt gesteld.
2. Al de vorderingen die DBA heeft op opdrachtgever/koper uit hoofde van deze overeenkomst worden, ook al is een betalingstermijn nog niet verstreken, in een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel terstond en in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling van de door DBA toegezonden facturen vindt plaats in euro’s, zonder enige bevoegdheid tot opschorting of verrekening en binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur.
2. De op de factuur vermelde betalingstermijn geldt als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
3. Indien opdrachtgever/koper in verzuim is, worden alle facturen van DBA aan opdrachtgever/koper, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar.
4. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die DBA maakt als gevolg van het verzuim van opdrachtgever/koper van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever/koper, en zijn direct opeisbaar.
5. Door de opdrachtgever/koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever/koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever/koper individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 14. Overmacht
1. Als overmacht heeft te gelden: onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of onbehoorlijk voldoen door derden van wie DBA voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is aan hun verplichtingen jegens DBA om welke reden dan ook waardoor de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
2. Indien sprake is van overmacht, zal de opdrachtgever/koper DBA in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van DBA uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Opdrachtgever/koper is pas bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
4. DBA is gerechtigd om voor het deel van de verplichtingen dat bij het intreden van de overmacht is voldaan of kan worden voldaan afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever/koper verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 15. Klachten
1. Klachten over de te verrichten werkzaamheden dienen door opdrachtgever/koper binnen een redelijke termijn van 14 dagen nadat opdrachtgever/koper deze heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, maar uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DBA.
2. Klachten met betrekking de factuur dienen binnen 7 dagen na ontvangst te worden ingediend.
3. Indien een klacht gegrond is, zal DBA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen of nodig is om de klacht weg te nemen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever/koper aantoonbaar zinloos is geworden.
4. Indien door opdrachtgever/koper niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen is geklaagd, kan opdrachtgever/koper geen beroep meer doen op het bestaan van dit gebrek.

Artikel 16. Leveringstermijn
1. Indien opdrachtgever/koper en DBA een termijn zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid, gaat deze termijn niet eerder in dan nadat de informatie als bedoeld in artikel 6 lid 1 aan DBA ter beschikking is gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
3. De overeenkomst kan door de opdrachtgever/koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is of DBA ook niet of niet geheel uitvoert binnen een redelijke termijn, die hem na afloop van de leveringstermijn schriftelijk is aangezegd.
4. Ontbinding door de opdrachtgever/koper is slechts mogelijk voor zover van de opdrachtgever/koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van DBA – uit welken hoofde ook – is beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
2. DBA is nimmer aansprakelijk voor schade, die direct of indirect het gevolg is van:
a. het niet nakomen van een uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting door opdrachtgever/koper;
b. het foutief gebruik van de geleverde zaak of foutief uitvoeren van het gegeven advies van DBA;
c. een fout van een door DBA bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde;
d. een gebrek aan het door opdrachtgever/koper aangekocht of geleased voertuig, welk gebrek redelijkerwijs niet door DBA kon worden ontdekt c.q. achterhaald;
e. de omstandigheid dat door de wederpartij van opdrachtgever/koper beweringen ten aanzien van de door opdrachtgever/koper aangekocht of geleased voertuig, waarop DBA mocht vertrouwen en derhalve door DBA geen onderzoek is gedaan, welke beweringen na levering van het voertuig niet juist blijken te zijn.
f. gebreken aan het voertuig waarvan opdrachtgever/koper niet kan aantonen dat een dergelijk gebrek reeds ten tijde van de inspectie middels een deugdelijke controle door DBA opgemerkt had kunnen worden.
3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van DBA, indien hij desondanks aansprakelijk is voor enige schade, beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van DBA te verstrekken uitkering.
4. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is niet van toepassing bij opzet of bewuste roekeloosheid van DBA.

Artikel 18. Vervaltermijn
Vorderingsrechten en bevoegdheden van opdrachtgever/koper jegens DBA in verband met de door DBA te verrichten werkzaamheden komen in ieder geval te vervallen na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever/koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij anders in deze AV bepaald.
Artikel 19. Wijzigingsclausule
1. DBA behoudt zich het recht voor de AV eenzijdig en zonder instemming van opdrachtgever/koper te wijzigen. De wijzigingen treden in werking zodra deze aan opdrachtgever/koper zijn meegedeeld, tenzij DBA een later tijdstip van inwerkingtreden meedeelt aan opdrachtgever/koper.
2. Indien de opdrachtgever/koper een consument betreft, en de wijziging in de AV nadelig is voor de opdrachtgever/koper, is deze bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al de tussen opdrachtgever/koper en DBA gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
3. Geschillen ter uitvoering van de overeenkomst en/of betaling van de facturen zullen, na tijdige betwisting van de facturen, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de in het arrondissement Gelderland, locatie Zutphen, bevoegde rechter.
4. Indien de opdrachtgever/koper een consument betreft, is eveneens bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever/koper.